රාජගිරි විහාරය,(RAJAGIRI VIHARAYA)

(BUDDHIST TEMPLE) BORALUHENA, PITIGALA. SRI LANKA.

Saturday, February 10, 2018